head_banner

משטח החלקה

5-1-skating rink
5-2-skating rink

זְמַן2017
מדינהחרסינה
הגיש תעשייהמשטח החלקה
מכונה נרכשתיחידת אתילן גליקול בורג סגורה למחצה RefComp
פרמטרים ספציפיים
ציוד שלג:
יחידת בורג אחת סגורה למחצה של RefComp אתילן גליקול

זְמַן2016
מדינהחרסינה
הגיש תעשייהמשטח החלקה
מכונה נרכשתיחידת אתילן גליקול בורג סגורה למחצה RefComp
פרמטרים ספציפיים
ציוד שלג:
יחידת בורג אחת סגורה למחצה של RefComp אתילן גליקול